Moody’s potwierdza - dotychczasowy rating Polski na wysokim poziomie

W miniony piątek agencja ratingowa Moody’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Moody’s potwierdza – dotychczasowy rating Polski na wysokim poziomie
Podaj dalej

Rating – co to właściwie jest?

Rating to nic innego ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Rating jest również względną miarą ryzyka wystąpienia niewypłacalności emitenta w dłuższym okresie czasu oraz jakości emitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych. Relatywność ratingu polega na tym, iż określa on ryzyko niewypłacalności w odniesieniu do innych emitentów lub walorów.

Moody’s potwierdza – dotychczasowy rating Polski na wysokim poziomie

Agencja Moody’s w komunikacie prasowym, jako uzasadnienie utrzymania ratingu na dotychczasowym poziomie, wskazuje na mocne fundamenty gospodarcze i fiskalne Polski oraz silne ramy instytucjonalne, w tym umacnianie się społeczeństwa obywatelskiego i sądownictwa. W szczególności wzrost PKB będzie wspierany dzięki odblokowaniu funduszy Unii Europejskiej.

Wg agencji, chociaż deficyt budżetowy prawdopodobnie utrzyma się powyżej 3% PKB i przyczyni się do stopniowego wzrostu zadłużenia do blisko 60% PKB do 2027 r., to zarówno obciążenie długiem, jak i kosztami jego obsługi pozostaną zasadniczo na poziomie porównywalnych ratingów. Ponadto ocena uwzględnia podwyższoną podatność Polski na ryzyko zdarzeń geopolitycznych w związku z wojną Rosji z Ukrainą.

fot.: pixabay

Perspektywy ratingu

Ocena ratingowa mogłaby zostać podwyższona w przypadku lepszych relacji między Prezydentem a rządem koalicyjnym, co pozwoliłoby na szybkie przywrócenie pełnej niezależności sądów, a także wsparło realizację innych inicjatyw politycznych. Również sytuacja gdyby oczekiwane osłabienie wskaźników zadłużenia Polski okazało się mniej wyraźne, a wzmożone wysiłki na rzecz konsolidacji budżetowej doprowadziły do ustabilizowania się poziomu zadłużenia znacznie poniżej 60% PKB, ostatecznie odbudowując bilans sektora publicznego sprzed pandemii, byłaby pozytywnym czynnikiem do podniesienia ratingu.

Presja na obniżenie ratingu pojawiłaby się w scenariuszu istotnie szybszego pogorszenia się wskaźników zadłużenia. Niekorzystne dla ratingu byłoby ponowne pogorszenie się sytuacji w zakresie praworządności, przekładające się w sposób negatywny na prowadzenia biznesu w Polsce.

Przeczytaj również