Pierwsze posiedzenie zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Co zmieni się dla osób duchownych?

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego zespołu, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Według zapowiedzi już 31 marca ogłoszony zostanie oficjalny powstanie pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Co zmieni się dla osób duchownych?
Podaj dalej

Fundusz Kościelny – co to właściwie jest?

Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję w części 43 budżetu państwa – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych – obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zaplanowano na ten cel 11.000.000,00 zł.

Propozycje zmian trafią do rządu

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w najbliższych tygodniach zespół przekaże Radzie Ministrów dwie lub trzy propozycje zmian w sprawie finansowania Funduszu Kościelnego.

Na dzisiejszym posiedzeniu podzieliliśmy się zadaniami. Każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycje koncepcji, od tej od której wychodzimy, czyli od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu zespołu, ponad 90 proc. środków z Funduszu Kościelnego dotyczy spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym osób duchownych.

Międzyresortowy Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Zespół został powołany przez Premiera Donalda Tuska. Ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Dotyczy to także zasad finansowania m.in.:

  • składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych;
  • działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych;
  • odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Przeczytaj również